Emp@tyczna Klasa

Ogólnopolski Projekt

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

II edycja

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu.

Autorami projektu są nauczyciele:

· Agnieszka Krzemieniewska – wychowawca, nauczyciel matematyki i informatyki

· Marek Grzywna – wychowawca, nauczyciel informatyki i biologii


Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt może być realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych.


Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Uczestnicy w ramach projektu realizować będą comiesięczne zadania, które dostępne są w zakładce Misje na stronie www.empatycznaklasa.edu.pl. W ramach uczestnictwa należy prowadzić dokumentację wykonywanych misji i prowadzonych działań w formie zdjęć, filmów, lub sprawozdania. Relacje należy wysyłać na grupie projektu na facebooku: https://www.facebook.com/empatycznaklasa

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

- zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

- nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

- uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

- integracja zespołu klasowego

- budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariacką

-wyrabianie zdolności do samomotywacji

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

- uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

- kształtowanie kompetencji kluczowych

Marek Grzywna

Trener

◼ Nauczyciel informatyki i biologii

◼ Dyrektor szkoły

Superbelfer RP

Lider programu Mobilny Informatyk w wydawnictwie Operon

Laureat Listy 100 2020 SPRUC

◼ MIE Expert 2021/2022

Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa

Trener regionalny i lokalny w projekcie Lekcja:Enter

◼ Grantobiorca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego

◼ Coach programu Intel AI4Youth

Laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

◼ "Przyjaciel SuperKoderów" Fundacji Orange

◼ Autor innowacyjnego programu zajęć przyrodniczych „Science”

Lider programu #SuperKoderzy i Mega Misja

Członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów

Koordynator projektu Lekcje w sieci

Autor innowacyjnego programu „ZArdiunowani”

Uczestnik „Projektu z klasą”

◼ Finalista ogólnopolskiego konkursu "Nauczyciej Jutr@" 2021

Agnieszka Krzemieniewska

◼ Nauczycielka matematyki informatyki, wcześniej nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

◼ Absolwentka UAM w Poznaniu

Nauczyciel Szkoły w Chmurze Microsoft

◼ MIE Expert 2021/2022

◼ Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.

◼ Autorka innowacyjnych projektów szkolnych związanych z kodowaniem i czytelnictwem

◼ Autorka kanału na Youtube związanego z Origami

◼ Popularyzatorka idei wykorzystania TIK w pracy przedszkola i szkoły

◼ Autorka blogów i stron internetowych związanych z edukacją